Wydawca treści Wydawca treści

RODO ARTYKUŁ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Oława z siedzibą w Bystrzycy, ul. Lipowa 8, 55-200 Oława 1, tel. 71 30 39 700.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Nadleśnictwa Oława.
3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e RODO, czyli:

  • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie     osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Lasach Państwowych.
5. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
8. W związku z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.